Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Slimmer in Afval spaarprogramma

Artikel 1.       Definities

 • In deze Algemene Voorwaarden is een aantal begrippen gedefinieerd. Deze worden steeds met een hoofdletter aangeduid en kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt. Deze begrippen hebben steeds de hierna volgende betekenis:
  • Account: het gebruiksaccount gemaakt door Spaarder, waarmee Spaarder deel kan nemen aan het Slimmer in afval Spaarprogramma en zijn/haar persoonlijke informatie zoals de geregistreerde contactgegevens, inlevermomenten, het spaarsaldo en de uitbetalingen kan inzien en beheren;
  • Slimmer in afval is een handelsnaam van DVL Milieuservice BV, gevestigd te Joure, Madame Curieweg 4, 5801XC. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01086806.
  • Slimmer in afval Spaarprogramma: het spaarprogramma van Slimmer in afval, waaraan Nederlandse gemeenten kunnen deelnemen, waarmee Spaarders kunnen sparen voor geld door het inleveren van gescheiden afvalstoffen bij een Inleverpunt;
  • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Slimmer in afval;
  • Brengvoorwaarden: voorwaarden ten aanzien van afvalsoorten die door een Inleverpunt worden geaccepteerd dan wel geweigerd. De Brengvoorwaarden maken deel uit van de Algemene Voorwaarden voor deelname aan het Slimmer in afval spaarprogramma en zijn te raadplegen via https://www.irado-slimmerinafval.nl/brengvoorwaarden/.
  • Content: alle gegevens, informatie en documenten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, spaargegevens van een Spaarder zoals spaarsaldo, uitbetalingen en inlevermomenten en alle door Slimmer in afval of haar licentiegever(s) op de Website beschikbaar gestelde gegevens, informatie en afbeeldingen in de breedste zin van het woord;
  • Inleverpunt: een filiaal van Slimmer in afval waar (i) een Spaarder zijn Spaarpas kan activeren en(ii) Spaarders hun afval kunnen inleveren, al dan niet in het kader van het Spaarprogramma;
  • IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten, handelsnaamrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
  • Privacy Statement: het privacy statement van Slimmer in afval, toegankelijk via ons https://www.irado-slimmerinafval.nl/privacy/.
  • Spaarder: een natuurlijk persoon of maatschappelijke organisatie die deelneemt aan het Slimmer in afval Spaarprogramma;
  • Spaarpas: een kaart die een Spaarder kan ophalen bij een van de Inleverpunten:
  • Website: de website van Slimmer in afval, toegankelijk via https://www.irado-slimmerinafval.nl/ en alle onderliggende pagina’s.

Artikel 2.       Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de deelname van Spaarder aan het Slimmer in afval Spaarprogramma; op alle uit het Slimmer in afval Spaarprogramma voortvloeiende aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Slimmer in afval diensten aan de Spaarder levert.
 • Slimmer in afval kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen. De meest actuele Algemene voorwaarden zijn te vinden op de Website of in de Slimmer in afval App. Spaarders worden door Slimmer in afval geïnformeerd zodra de Algemene Voorwaarden gewijzigd zijn. Gaat Spaarder niet akkoord met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, dan is de enige mogelijkheid om deelname aan Slimmer in afval en gebruik van de Spaarpas te beëindigen.
 • Indien en voor zover enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig of onverbindend wordt verklaard, dan laat dit de geldigheid van de andere bepalingen onverlet. Slimmer in afval zal in dat geval de betreffende bepaling vervangen met een nieuwe bepaling, die de aard en strekking van de oude bepaling zo dicht mogelijk zal benaderen, zonder zelf nietig, ongeldig of onverbindend te zijn.
 • Slimmer in afval is, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze jegens Spaarder aansprakelijk te worden, te allen tijde gerechtigd om de dienstverlening ten aanzien van onder meer de Website, Spaarpas, het Account, het Slimmer in afval Spaarprogramma en/of de Inleverpunten (al dan niet tijdelijk) buiten gebruik te stellen, het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de dienstverlening en/of procedurele en technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Artikel 3.       Slimmer in afval Spaarprogramma

 • Spaarders kunnen met behulp van het Slimmer in afval Spaarprogramma geld sparen door gescheiden huishoudelijk afval in te leveren bij een Inleverpunt in hun (deelnemende) gemeente in Nederland.
 • Slimmer in afval voert het Slimmer in afval Spaarprogramma in Nederland uit. Iedereen met een correspondentieadres in een Nederlandse gemeente die deelneemt aan het Slimmer in afval Spaarprogramma, kan zich aanmelden.
 • Spaarders moeten ten minste 16 jaar oud zijn om de deel te kunnen nemen aan het Slimmer in afval Spaarprogramma of toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger(s). Daartoe dient het “Toestemmingsformulier deelname Slimmer in afval spaarprogramma” door de wettelijke vertegenwoordiger(s) te worden ingevuld en door Spaarder bij eerste bezoek te worden ingeleverd bij een Inleverpunt in de gemeente waar Spaarder woonachtig is.
 • Sportverenigingen, scholen, religieuze instellingen, charitatieve instellingen, stichtingen en overige instellingen kunnen ook deelnemen. Bedrijven zijn vooralsnog uitgesloten van deelname.

Artikel 4.       Account

 • Voor deelname aan het Slimmer in afval Spaarprogramma dienen Spaarders een Account aan te melden op de Website of via de Slimmer in afval App. Slimmer in afval behoudt zich het recht voor Spaarders te weigeren. Om je deelname aan het Slimmer in afval Spaarprogramma mogelijk te maken, staat Spaarder er jegens Slimmer in afval voor in en is Spaarder er verantwoordelijk voor dat i) de informatie die Spaarder bij het aanmaken van zijn Account verstrekt correct, volledig en actueel is en ii) dat Spaarder de informatie in zijn Account bijwerkt indien daarin veranderingen optreden.
 • Na het voltooien van de registratie ontvangt de Spaarder op het door hem geregistreerde e-mailadres een e-mail met activatielink. Pas na het klikken op de activatielink in deze e-mail kan de Spaarder beginnen met het sparen via de de Spaarpas.
 • Spaarder dient de inloggegevens van zijn Account geheim te houden. Slimmer in afval mag ervan uitgaan dat de persoon die gebruikmaakt van de inloggegevens daadwerkelijk de Spaarder is. Zodra Spaarder weet of vermoedt dat zijn inloggegevens niet langer geheim zijn of dat sprake is van misbruik van het Account, dient Spaarder Slimmer in afval daar onverwijld van in kennis te stellen via contact@irado-slimmerinafval.nl.
 • Spaarder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat van zijn Account wordt gemaakt. Slimmer in afval is niet gehouden verloren saldo, om wat voor reden dan ook, te vergoeden of aan te vullen.
 • Spaarder dient bij registratie van het Account een IBAN-rekeningnummer op te geven. Dit mag uitsluitend een betaalrekening zijn. Slimmer in afval kan geen spaarsaldo overmaken op een spaarrekening.

Artikel 5.      Spaarpas

 • Een Spaarder kan zijn Spaarpas na registratie en activatie van zijn Account afhalen bij een van de Inleverpunten.
 • De Spaarpas is strikt persoonlijk van de Spaarder. De Spaarpas blijft eigendom van Slimmer in afval. De Spaarpas mag op geen enkele wijze geheel of ten dele veranderd of gekopieerd worden.

Artikel 6.       Verlies Spaarpas / (mobiel) apparaat

 • In geval van een defecte, verloren of gestolen Spaarpas, dan wel een (mobiel) apparaat waarop het Account van Spaarder actief is, dient Spaarder Slimmer in afval onverwijld te informeren via contact@irado-slimmerinafval.nl. De betreffende Spaarpas wordt door Slimmer in afval geblokkeerd en/of het wachtwoord het Account wordt gereset.
 • Spaarder is te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit (onrechtmatig) gebruik van de Spaarpas/het Account. Slimmer in afval is niet gehouden verloren saldo, om wat voor reden dan ook, te vergoeden of aan te vullen.
 • Spaarder dient na een situatie als bedoeld in artikel 7.1 een nieuwe Spaarpas aan te vragen via contact@irado-slimmerinafval.nl. De kosten van een nieuwe Spaarpas zijn voor Spaarder en bedragen EUR 3,50. Dit bedrag dient vooraf door overmaking te worden voldaan aan Slimmer in afval. Na ontvangst van het bedrag zal Slimmer in afval een nieuwe Spaarpas toezenden.
 • Een defecte Spaarpaas dient door Spaarder overhandigd te worden aan een medewerker bij een Inleverpunt. In geval van een defecte Spaarpas zonder uiterlijke beschadigingen, is de nieuwe Spaarpas gratis voor de Spaarder. Die beoordeling ligt enkel bij Slimmer in afval.

Artikel 8.       Inleveren

 • Spaarder kan zijn gescheiden afvalstoffen uitsluitend inleveren bij een Inleverpunt en op dagen en tijdens openingsuren zoals vermeld op de Website.
 • In de Brengvoorwaarden van Slimmer in afval is opgenomen welke afvalsoorten wel en niet door een Inleverpunt worden geaccepteerd. De in de Brengvoorwaarden vermelde opsommingen zijn niet limitatief. Slimmer in afval en een Inleverpunt behouden zich het recht voor om afvalsoorten bij inlevering te weigeren.
 • Een Spaarder kan zich met de Spaarpas identificeren bij een Inleverpunt. Het inleverpunt weegt de gescheiden afvalstoffen per soort en op het moment dat de medewerker de wegingen bevestigt, worden de wegingen en het daarmee gespaarde bedrag automatisch aan het Account van de desbetreffende Spaarder toegekend.
 • Spaarder is zelf verantwoordelijk voor het deponeren van de afvalstoffen in de daarvoor bestemde containers bij het Inleverpunt, in overeenstemming met de Brengvoorwaarden.
 • Vanaf het moment dat de wegingen van de door Spaarder ingeleverde afvalstoffen door een Inleverpunt bevestigd worden, zijn de afvalstoffen eigendom geworden van Irado-Slimmer in afval.
 • Slimmer in afval behoudt zich het recht voor om de spaarvergoedingen te wijzigen. Een wijziging van de spaarvergoedingen gaat vijf (5) werkdagen na bekendmaking in. De Spaarders worden over een wijziging geïnformeerd via een aankondiging in een Inleverpunt, de Website, een e-mail naar het door de Spaarders geregistreerde e-mailadres, de lokale huis-aan-huis krant en/of anderszins.

Artikel 9.       Saldo

 • Indien Spaarder een saldo heeft gespaard van minimaal EUR 10,00, zal Slimmer in afval dit bedrag maandelijks aan Spaarder uitbetalen via het door Spaarder in zijn Account doorgegeven rekeningnummer, tenzij Spaarder in zijn Account heeft aangegeven te willen doorsparen. In dat laatste geval dient Spaarder wanneer Spaarder uitbetaling wenst van het gespaarde saldo, daartoe in zijn Account een betaalopdracht aan Slimmer in afval te doen. Slimmer in afval zal dit bedrag dan binnen tien (10) werkdagen overmaken.
 • Voor het actuele overzicht van de gespaarde bedragen en het huidige saldo kan de Spaarder terecht in zijn Account. Indien Spaarder van mening is dat het overzicht onjuistheden bevat, dan dient hij contact op te nemen met Slimmer in afval, via info@afvalloont.nl. De vaststelling van het gespaarde saldo door Slimmer in afval levert te dezer zake volledig bewijs op, behoudens door Spaarder geleverd tegenbewijs.
 • Indien het vermoeden bestaat dat er saldo verkregen is door oneigenlijk gebruik, zoals fraude, misbruik of diefstal, of dit is verkregen op een wijze die niet overeenstemt met de Algemene Voorwaarden, wordt dit bedrag niet toegevoegd aan het saldo van de Spaarder. In het geval van (vermoeden van) misbruik van de Spaarpas is Slimmer in afval gerechtigd, na de Spaarder hiervan op de hoogte stellen, de Spaarpas van de betreffende Spaarder te blokkeren en de Spaarder uit te sluiten van deelname aan het Slimmer in afval Spaarprogramma. Van misbruik is in ieder geval sprake is geval van bedrog, cybercrime, het verschaffen van onjuiste/valse informatie, (overig) handelen in strijd met de Algemene voorwaarden en/of het op enigerlei wijze schade toebrengen aan Slimmer in afval of haar partners.

Artikel 10.    IE-rechten

 • Alle IE-rechten ten aanzien van de Spaarpas, Website en Content berusten bij Slimmer in afval en/of haar licentiegever(s) Iedere afwijking van het voorgaande is slechts geldig indien zulks expliciet in een schriftelijke en ondertekende akte is overeengekomen, en geldt dan slechts voor de in de akte genoemde werken en rechten. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig IE-recht aan Spaarder over te dragen.
 • Het is Spaarder niet toegestaan om:
  1. de Content en andere informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen (aan derden), tenzij dwingend recht dit toestaat;
  2. derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

Artikel 11.    Garanties

 • Spaarder aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (“as is basis”). Slimmer in afval garandeert niet:
  1. dat transacties zonder fouten of vertraging worden doorgegeven;
  2. dat het Slimmer in afval Spaarprogramma doeltreffend is of bepaalde resultaten tot gevolg heeft; of
  3. dat de via de Slimmer in afval Website verstrekte informatie en Content juist, actueel en volledig is.
 • Slimmer in afval is niet verantwoordelijk voor fouten in de gegevensoverdracht, uitval of niet-beschikbaarheid van computer-, smartphone-, tablet-, gegevens- of telecommunicatievoorzieningen, waaronder internet en/of het maken van back-upexemplaren van Content.
 • Spaarder garandeert dat hij voldoet aan alle wet- en regelgeving, waaronder tevens begrepen fiscaalrechtelijke, met betrekking tot uitbetalingen en ontvangst van het spaarsaldo.

Artikel 12.    Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Slimmer in afval voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door Slimmer in afval of door haar ingeschakelde derden, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Spaarder overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De totale, cumulatieve aansprakelijkheid van Slimmer in afval (dus: ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen gedurende de looptijd van de overeenkomst) ter zake van directe schade is niet meer dan EUR 1.000,-.
 • Slimmer in afval is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade, waaronder gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met de overeenkomst, met inbegrip van, zonder enige beperking, verlies of schade aan Content, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele schade, van welke aard dan ook.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade onmiddellijk maar in ieder geval binnen een maand na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Slimmer in afval wordt gemeld. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Slimmer in afval vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 13.    Privacy

 • Tijdens deelname aan het Slimmer in afval Spaarprogramma, waaronder het gebruik van de Website en het aanmaken van een Account, verstrekt Spaarder persoonsgegevens aan Slimmer in afval. Deze informatieverstrekking is onderworpen aan wet- en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en, per 25 mei 2018, de Algemene verordening gegevensbescherming. In het Privacy Reglement wordt beschreven hoe Slimmer in afval omgaat met jouw persoonlijke gegevens die Spaarder heeft verstrekt en hoe Slimmer in afval de privacy van Spaarders beschermt.

Artikel 14.    Duur en beëindiging

 • Spaarder gaat een overeenkomst voor onbepaalde tijd aan. Spaarder kan de overeenkomst en daarmee zijn deelname aan het Slimmer in afval Spaarprogramma op elk moment beëindigen door het Account via de Website of de Slimmer in afval App te verwijderen of door een e-mail te sturen naar contact@irado-slimmerinafval.nl.
 • Slimmer in afval behoudt zich het recht voor om het Slimmer in afval Spaarprogramma te allen tijde te beëindigen. In dat geval worden Spaarders daarvan minimaal één (1) maand van tevoren op de hoogte gesteld. Tot de datum van beëindiging kunnen de Spaarders blijven sparen met hun Spaarpas;
 • In geval van beëindiging als bedoeld in artikel 14.1 en 14.2, dient Spaarder dient de Spaarpas terug te brengen naar een van de Inleverpunten in zijn gemeente of via de post te versturen naar Irado-Slimmer in afval: De Kempen 7, 6021PZ, Budel. Indien de Spaarder de Spaarpas niet retourneert binnen een week na beëindiging, dan zal Slimmer in afval een bedrag van EUR 3,50 in mindering brengen op het saldo van de Spaarder.
 • Na beëindiging wordt de Spaarpas geblokkeerd en kan Spaarder niet meer sparen. Het resterende saldo dat de Spaarder heeft bij Slimmer in afval zal, eventueel na aftrek van het bedrag als bedoeld in artikel 14.3, binnen vier weken na beëindiging worden uitgekeerd op de door de Spaarder geregistreerde rekeningnummer, mits het uiteindelijke spaarsaldo hoger of gelijk is aan EUR 5,00.
 • Indien Spaarder gedurende een onafgebroken periode van zes (6) maanden geen gescheiden afval inlevert via zijn Account, ontvangt de Spaarder van Slimmer in afval een e-mail, waarin Spaarder hierop geattendeerd wordt. Indien vervolgens nog één (1) maand wederom geen gescheiden afval wordt ingeleverd via het Account van Spaarder, komt het saldo ter beschikking van Slimmer in afval.
 • In geval van misbruik als bedoeld in artikel 9.3 van deze Algemene Voorwaarden, is Slimmer in afval gerechtigd, onder voorbehoud van haar overige rechten, Spaarder met onmiddellijke ingang uit te sluiten van verdere deelname aan het Slimmer in afval Spaarprogramma. Het saldo van Spaarder zal Slimmer in afval doneren aan de lokale voedselbank van de gemeente waar Spaarder als laatst een Inleverpunt heeft bezocht.

Artikel 15.    Slotbepalingen

 • Ondanks alle zorgvuldigheid die Slimmer in afval besteedt aan haar service en het Slimmer in afval Spaarprogramma kan het voorkomen dat een Spaarder niet tevreden is. Eventuele klachten kunnen kenbaar worden gemaakt via het contactformulier op de Website of via een e-mail aan contact@irado-slimmerinafval.nl.
 • Op deze Algemene Voorwaarden, deelname aan het Slimmer in afval Spaarprogramma en het gebruik van de Spaarpas of Website is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen die voortvloeien uit of ontstaan in verband met deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van de Spaarpas of Website, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij door (inter)nationale rechtsregels dwingend anders wordt voorgeschreven
Scroll naar boven